Gå til indhold

Forældreråd

I henhold til vedtægterne ledes Det Kgl. Vajsenhus af en direktion med medlemmer, der er udpeget af Hans Majestæt Kongen. Fra skoleåret ’15/’16 blev der etableret et forældreråd med repræsentanter fra alle klasser.


Formål

Forældrerådets formål er at

  • fremme et godt samarbejde mellem forældre, skole og ledelse, herunder at komme med forslag,
    idéer og ønsker til ledelsen vedrørende dagligdagen på skolen.
  • fremme forældres deltagelse i skolens liv.

Forældrerådet har ingen formel indflydelse på skolens drift, men forældrerådets formand deltager i direktionens møder.


Valg og konstituering

Forældrerådet består af to repræsentanter fra hver klasse. Valgbare er forældre med forældremyndighed til barnet.

Hver klasse vælger på klasseforældremødet i august/september måned to repræsentanter. Valget er for to skoleår ad gangen. Repræsentanterne fungerer som bindeled mellem klassens forældre og forældrerådet. Der afholdes valg i 0., 2., 4., 6. og 8. klasse. Hvis repræsentanterne har forladt skolen eller ønsker at trække sig, afholdes der suppleringsvalg for vedkommende i 1., 3., 5., 7. og 9. klasse for ét år.


Møder

Forældrerådet afholder tre møder om året: oktober, januar og april. Ved det første møde (oktober) i forældrerådet konstituerer forældrerådet sig med formand og næstformand. Formanden vælges i ulige år, næstformanden i lige år. Valget er for to år.

Deltagere ved møderne er forældrerepræsentanterne og skolens ledelse.

Formandskabet og skolens ledelse udarbejder dagsorden i fællesskab. Orientering fra skolens ledelse er et fast punkt på dagsordenen. Der udarbejdes referat af forældrerådsmøderne, der offentliggøres på SkoleIntra. Skolens ledelse fungerer som referent.

Forældrerådet kan om nødvendigt aftale yderligere møder og nedsætte arbejdsgrupper.

Forældrerådet kan udarbejde en forretningsorden for sit arbejde.


Opgaver

Forældrerådet har følgende opgaver:

  • Virke som sparringspartner for emner, som skolens ledelse ønsker at drøfte med forældrekredsen.
  • Drøfte emner og forslag vedrørende skolens dagligdag, som bliver rejst af forældre via forældrerepræsentanterne.
  • Planlægge og afvikle et årligt forældredrevet skolearrangement.

Forældrerådet må ikke drøfte personsager.