Gå til indhold

Om os

Pejlemærker

Det Kgl. Vajsenhus har fastlagt tre overordnede pejlemærker for skolens udvikling.

360º faglighed

På Det Kgl. Vajsenhus går de humanistiske, de naturvidenskabelige og de praktisk/musiske fag hånd i hånd i en varieret skoledag, der taler til det hele menneske.

Vi mener, at alle elever har gavn af en skoledag, der taler til både hoved, hånd og hjerte. Et alsidigt skoleforløb, hvor fagene spiller sammen, er derfor det bedste udgangspunkt for den enkelte elevs læring og kreative udvikling.


Skole med udsyn

I hele skoleforløbet på Det Kgl. Vajsenhus skabes der dialog mellem skole og samfund gennem samarbejde med uddannelser, virksomheder og kulturliv.

Vi mener, at skolens samspil med omverdenen styrker elevernes engagement og læring og motiverer til videre uddannelse. Samspillet skaber bevidsthed om arbejdslivets mangfoldige muligheder og forståelse for betydningen af et aktivt medborgerskab.


Fællesskab

På Det Kgl. Vajsenhus er tydelighed og et nært og mangfoldigt fællesskab rammen for en tryg skoledag med faglig og social trivsel for den enkelte.

Vi mener, at anerkendelse, nærvær og samhørighed er forudsætninger for en god skoledag. En lille skole med et overskueligt miljø og et tæt samarbejde mellem skole og hjem giver derfor et godt afsæt for det enkelte barns læring og udvikling.

Skolens ledelse

Det Kgl. Vajsenhus er en stiftelse med en fundats fra 1727. Skolen ledes af en direktion, et kuratel og en forstander.

Det Kgl. Vajsenhus’ ledelse består af en direktion, der har det overordnede ansvar, et kuratel, der rådgiver og vejleder omkring de økonomiske forhold og en forstander, der har ansvaret for den daglige ledelse og for Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Medlemmerne af direktion og kuratel udpeges af Hendes Majestæt Dronningen.

Direktion og kuratel mødes fire gange om året.

Elevforeningen "Det gode minde"

Foreningen for tidligere elever er mere end 150 år gammel

092“Det gode minde” er en selvstændig forening for tidligere elever på Det Kgl. Vajsenhus. “Det gode minde” holder sociale arrangementer for sine medlemmer flere gange om året og i januar afholdes en stor stiftelsesfest. Foreningen råder over legatmidler, der kan søges af medlemmerne.

Læs mere om “Det gode minde” her.

Skolens fundats

Skolens fundats er stadig den oprindelige fra grundlæggelsen i 1727

Frederik IV’s fundats af 21. juli 1727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi, Frederik den Fjerde af Guds nåde konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst; gøre alle vitterligt, at eftersom enhver retsindig og kristen regent lader det være en af sine største omhyggeligheder, at se i de ham af Gud forlenede riger og lande, ungdommen vel artet allermest grundfæstet i lærdom og undervisning om den sande kristne tro og religion, dernæst oplært i gode sæder og adskillige tjenelige videnskaber, på det landet i sin tid, når de unge er tilvorne, ikke skal være opfyldt med mængde af løse og liderlige mennesker, som både henleve Gud til fortørnelse, så og det gemene til forargelse og besværing, hvilket alt at afværge dog ikke alle vedkommendes formue er tilstrækkelig til, andres forsømmelse derimod så stor,
at de ikke som ske burde, lade sig den unges tarv være angelegen, helst når enten af forældrene den ene, eller begge er børnene ved døden frafaldne; så have Vi af højkongelig nåde og faderlig nidkærhed, samt for at udvise en tilbørlig gudsfrygt, med ynksomme øjne anset den fattige forladte ungdom, som nu om stunder desværre findes hos os, og til den ende allernådigst funden for godt en vis fundation derom at oprette, således som følger:

1.

Skal, foruden de af os allerede af Vores post-revenuer indkomne og til denne brug udleverede 60000 rigsdaler, årligt så længe verden står, erlægges og perpetueres 2000 rigsdaler, hvilke årlige 2000 rigsdaler såvel som de for ommeldte 60000 rigsdaler udi ingen optænkelig måde til anden brug må eller bør anvendes. Det samme Vi vil have forstået, om hvis Vi i de forrige åringer af de os tilfaldne bøder, prispenge af opbragte skibe, konfiskationer, samt ellers af de på Vores rejser i tavlen indsamlede penge, af kongelig mildhed og råde til dette kristelige brug tid efter anden have skænket, som beløber sig til 17645 rigsdaler 3 mark og 10 skilling, hvoraf på 12301 rigsdaler 5 mark og 12 skilling Vi Vores allernådigste obligation have givet.

2.

Renterne af denne store sum, som nu hos os er bestående, skal rigtig hvert år den første januar af Vores rentekammer assigneres, og fra Vores zahlkammer i en samlet sum, uden at henvises til nogen af amtstuerne, betales. Frem af de hos os, af de førbemeldte til Vajsenhuset iskænkede mulkter og konfiskationer stående 12301 rigsdaler 5 mark og 12 skilling såvel som også de før ommeldte årlige 2000 rigsdaler, hvilke ved direktørernes over post-revenuerne kvartaliter, nemlig hver kvartal 500 rigsdaler til denne fundats direktører, som for nærværende tid er vore tilforordnede i missions-kollegiet, erlægges. Skulle nogen efterdags, som hidindtil sket er, være til sinds, at transportere de af os til en eller anden allernådigst udgivne obligationer, og samme til Vajsenhusets nytte og gavn i en kristelig henseende skænke, da ville Vi samme renter med de øvrige vore renter, som erlægges til merbemeldte vajsenhus, hermed have inkorporeret, at de på en og samme tid og måde med alle de andre rigtigt betales.

3.

Af forbenævnte penge, såvel som hvad adskillige Guds børn til dato haver givet og legeret, eller herefter givendes og legerendes være, skal for det første et hundrede børn af begge køn i det dertil af os givne Vajsenhus, beliggende på Nye Torv i Vores kongelige residensstad København, når betjentenes salær er fradragne, nyde forsvarlig føde, klæde, forplejning, alt efter Vores derom allernådigst forfattede anordning, og lære i deres kristendom, samt videnskaber, et hvert køn sømmende, og gøres i så måde ingen forskel på stand og herkomst, at de jo alle på en og samme måde vederfares lige medfart; siden flere, tid efter anden, alt ligesom husets midler være og tiltager, der indtages.

4.

Have de forordnede direktører, efter det reglement og den instruks, som denne være meddelt, i denne almisse ingen anden at gøre delagtig, end dem, hvilke selv ingen middel have, så de med rigtige attester kan bevise, at de efter deres afdøde forældre ej have arvet så meget, ej heller hos pårørende og venner nyde så meget, at de deraf kan til nødtørftighed underholdes.

5.

Og såsom enhver af begge køn, når den er 16 á 17 år gammel, selv kan på en ærlig måde forhverve sit brød og underholdning, med mindre den måtte være så aldeles vanfør og have så stor bræk på legemes kræfter, at den plat intet kan fortjene, i hvilken tilfald man vil være betænkt på anden råd, så skulle de ikke heller længere nyde denne velgerning, end indtil de den alder have opnået. Ej heller vil vi, at noget barn under 5 á 6 år i dette vajsenhus må indtages; de, som imidlertid dør herinde, skal i en kirkegård, som Vi dertil i nærværelsen vil beskikke, sømmeligt være begravne.

6.

Udi dette vajsenhus kan ej vente at indtages nogen vanvittige, afsindige eller gante, langt mindre den, som er berygtet for at have smitsom sygdom; dog skal det ikke være forment dem, at delagtiggøres i denne nåde, som med sådan svaghed er behæftede, om hvilken er håb, at de med tiden kan være tilpas.

7.

Vi gør i denne fundats ingen forskel på børnenes herkomst, når de ikkun er fødte i vore riger og lande, og det med børnene har den beskaffenhed, som tilforn er bleven meldt, hvorom direktørerne, forend de bemeldte børn sig antage, samme til Vajsenhuset benævne og der udi indlægge, have nøje at lade efterforske, at ej nogen underslæb mod al forhåbning sig skal indsnige.

8.

Direktørerne for denne fundation skal, indtil Vi anderledes til sind være, være Vores tilforordnede i missions-kollegiet, som drage al mulig omsorg og årvågenhed i at fuldbyrde denne vor velmente intention og værkets forsynlige administration, at derved kan ventes Guds velsignelse over landet i vore og Vores arve-successorers langvarige tider.

9.

På det merbemeldte vore tilforordnede i missions-kollegiet, så vidt de tillige er denne fundats’ direktører, i denne deres direktion kan finde lettelse, da have vi, foruden en af os allernådigst antagen forstander, beskikket visse kuratorer, som i adskillige tilfælde med råd og tjenlige forslag er villige til at gå dem til hånde; så er Vi og til sinds andre betjente, nemlig præst, informatorer og flere, som til værkets drift eragtes fornøden, at se oftbemeldte direktørers omhyggelige forsorg udnævnte; og efterdi denne Vores fundats og stiftelse ene hensigter til Guds ære og den forladte nødtørftige ungdoms gode opdragelse, underholdning og frelse, Vores alvorlige allernådigste intention også går derhen, at dette værk skal være bestandig og vedligeholdes indtil verdens ende: Så er Vi forsikrede om, at Vores kongelige arve-successorer i regeringen bemeldte Vores fundats uryggeligt holder, og dette i sig selv gudelige og høj magtpåliggende værk kraftig håndhæver og befordrer, på det ej Guds strenge vrede og uforbigængelige hårde straf skal påfølge og dem, som meromrømte værk og denne Vores fundats kuldkaste, eller derimod noget handle eller udøve ville.

Givet på vort slot Fredensborg, den 21. juli anno 1727.

Under vor kongelige hånd og signet.
Frederik R.

 

Forældreråd

I henhold til vedtægterne ledes Det Kgl. Vajsenhus af en direktion med medlemmer, der er udpeget af Hendes Majestæt Dronningen. Fra skoleåret ’15/’16 blev der etableret et forældreråd med repræsentanter fra alle klasser.


Formål

Forældrerådets formål er at

 • fremme et godt samarbejde mellem forældre, skole og ledelse, herunder at komme med forslag,
  idéer og ønsker til ledelsen vedrørende dagligdagen på skolen.
 • fremme forældres deltagelse i skolens liv.

Forældrerådet har ingen formel indflydelse på skolens drift, men forældrerådets formand deltager i direktionens møder.


Valg og konstituering

Forældrerådet består af to repræsentanter fra hver klasse. Valgbare er forældre med forældremyndighed til barnet.

Hver klasse vælger på klasseforældremødet i august/september måned to repræsentanter. Valget er for to skoleår ad gangen. Repræsentanterne fungerer som bindeled mellem klassens forældre og forældrerådet. Der afholdes valg i 0., 2., 4., 6. og 8. klasse. Hvis repræsentanterne har forladt skolen eller ønsker at trække sig, afholdes der suppleringsvalg for vedkommende i 1., 3., 5., 7. og 9. klasse for ét år.


Møder

Forældrerådet afholder tre møder om året: oktober, januar og april. Ved det første møde (oktober) i forældrerådet konstituerer forældrerådet sig med formand og næstformand. Formanden vælges i ulige år, næstformanden i lige år. Valget er for to år.

Deltagere ved møderne er forældrerepræsentanterne og skolens ledelse.

Formandskabet og skolens ledelse udarbejder dagsorden i fællesskab. Orientering fra skolens ledelse er et fast punkt på dagsordenen. Der udarbejdes referat af forældrerådsmøderne, der offentliggøres på SkoleIntra. Skolens ledelse fungerer som referent.

Forældrerådet kan om nødvendigt aftale yderligere møder og nedsætte arbejdsgrupper.

Forældrerådet kan udarbejde en forretningsorden for sit arbejde.


Opgaver

Forældrerådet har følgende opgaver:

 • Virke som sparringspartner for emner, som skolens ledelse ønsker at drøfte med forældrekredsen.
 • Drøfte emner og forslag vedrørende skolens dagligdag, som bliver rejst af forældre via forældrerepræsentanterne.
 • Planlægge og afvikle et årligt forældredrevet skolearrangement.

Forældrerådet må ikke drøfte personsager.

Konfirmation

Skolens elever tilbydes i 8. klasse at gå til konfirmationsforberedelse hos præsterne ved Helligåndskirken. Her afholdes konfirmationen hvert år på Palmesøndag. Alle elever modtager ved konfirmationsforberedelsens begyndelse Ny Testamente. Ved selve konfirmationen får eleverne en salmebog i luksusudgave, som eleven selv får lov at designe.

Fondsstøtte

 

Augustinus Fonden støtter skolens arbejde med en donation på 5 mio.kr.

 

Louis-Hansen Fonden støtter skolens arbejde med en donation på 5 mio.kr.

 

OAK Foundation Denmark støtter skolens arbejde med en donation på 2,4 mio.kr.

 

Det Obelske Familiefond støtter skolens arbejde med en donation på 1,5 mio.kr.

 

15. Juni Fonden støtter skolens arbejde med en donation på 1,0 mio.kr.

 

Ernst og Vibeke Husmans Fond støtter skolens arbejde med en donation på 1,0 mio.kr.

 

Fonden Det Kgl. Opfostringshus støtter i 2020 skolens arbejde med 150.000 kr.

 

Novo Nordisk Fonden har støttet nyindretning af skolens kommende fritidstilbud med 4,0 mio.kr.

 

Skibsreder Per Henriksens, R. og hustrus Fond har i 2020 støttet skolens arbejde med 1.902.000 kr.

 

Knud Højgaards Fond støtter skolens arbejde med en donation på 5 mio.kr.

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter skolens arbejde med en donation på 5 mio.kr.

Skolens mission, vision og læringssyn

Det Kgl. Vajsenhus er en privat grundskole under Lov om frie grundskoler. Som privatskole skal vores skoletilbud stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Missiondkv_teacher-student_0006

Det Kgl. Vajsenhus’ formål er at give eleverne en skolegang, der gør dem til livsduelige unge mennesker med alsidig faglig ballast, ansvarsfølelse for fællesskabet, lyst til videre uddannelse og mod på livet.

Det Kgl. Vajsenhus blev grundlagt i 1727 af Frederik IV med et særligt socialt sigte. Skolen bygger på et humanistisk menneskesyn, der hviler på kristne værdier.

Det Kgl. Vajsenhus er under protektion af Hendes Majestæt Dronningen.


Visiondkv_teacher-student_0002

Som elev på Det Kgl. Vajsenhus skal du opleve, at du hver dag bliver klogere, og at skolen har høje forventninger til dig. Du skal opleve, at undervisningen inspirerer og udfordrer dig, og at den giver dig ambitioner om at gøre dit allerbedste. Du skal opleve, at skolen er et forpligtende fællesskab, der udvikler din forståelse for dig selv, dine medmennesker og verden omkring dig.

Som forældre til elever på Det Kgl. Vajsenhus skal I opleve, at skolen prioriterer et tæt samarbejde mellem skole og hjem, og at skolens nære fællesskab er et stærkt fundament for jeres børns læring og trivsel.

Som medarbejder på Det Kgl. Vajsenhus skal du opleve at være del af en fagligt og pædagogisk udviklende arbejdsplads, hvor der er plads til at drage omsorg for den enkelte elev. Du skal opleve at være en del af et kollegialt fællesskab, hvor et tæt samarbejde er en naturlig del af hverdagen.

Læs om skolens pejlemærker her.


Læringssyn

Børn lærer bedst i et struktureret og ambitiøst læringsmiljø med klare mål

Derfor tilstræber vi,

 • at undervisningen har tydelige læringsmål
 • at undervisningen har tydelig organisering og genkendelig struktur
 • at undervisning synliggør værdien af at gøre sig umage.

Børn lærer bedst i et trygt og motiverende læringsfællesskab

Derfor tilstræber vi,

 • at undervisningen giver eleverne tro på egne evner og lyst til at lære nyt
 • at undervisningen inddrager elevernes erfaringer og hverdagsforestillinger
 • at læringsfællesskabet er præget af gode relationer, engagement og samarbejde.

Børn lærer bedst gennem varierede aktiviteter og passende udfordringer

Derfor tilstræber vi,

 • at eleverne tilskyndes til at eksperimentere, skabe og prøve sig frem
 • at undervisningen er præget af forskellige arbejds- og organisationsformer
 • at undervisningen udfordrer eleverne på forskellige faglige niveauer.

Børn lærer bedst, når de er bevidste om deres egen læring

Derfor tilstræber vi,

 • at eleverne bliver guidet og anerkendt i deres læreproces
 • at eleverne får hyppig feedback om deres indsats
 • at eleverne bevidstgøres om sammenhængen mellem indsats og progression.

Det Kgl. Vajsenhus' historie

Kongen

 

Under Københavns brand brændte skolen ned til grunden, og skolen flyttede til Købmagergade i en bygning tæt på Rundetårn. Her holdt skolen til frem til 1875, hvor man flyttede til den nuværende adresse på Nørre Farimagsgade.


640px-Vajsenhuset_paa_NytorvKongen havde foræret stiftelsen den store bygning “Det Ridderlige Akademi” på Nytorv. Her havde man tidligere uddannet landkadetter. Bygningen blev indrettet til skoleformål og modtog på stiftelsesdagen, som også var kongens fødselsdag, de første 100 forældreløse børn. Stiftelsesdagen festligholdes stadig.


salmeboger

I 1740 tildelte Christian VI stiftelsen bibelprivilegiet og i 1778 fik vi, under Christian VII, salmebogs-privilegiet. Disse privilegier tilhører Vajsenhuset den dag i dag og udgør en væsentlig del af skolens økonomi. I fundatsen for Det Kongelige Vajsenhus skriver Frederik IV bl.a.:

“Børnene skal vel grundes i Guds Kendskab og vel anføres i Læsen, Skriven og Regnen. Dernæst skal de oplæres i gode Sæder, og hvad videre, som kan gjøre dem beqvemme til Arbejde og Tjeneste.”


KøbmagergadeEfter Københavns brand i 1795, hvor skolen brændte ned til grunden, flyttedes den til Købmagergade ved Rundetårn.


Siden starten af 1800-tallet har skolen også optaget børn af enlige forsørgere.


Kostskoleafdelingen blev nedlagt i takt med, at de forældreløse børn kom i familiepleje.


P1020363I 1875 indviedes en ny skolebygning i Nørre Farimagsgade ved Nørrevold. Det er i denne bygning skolen stadig holder til.I 2002 indviedes en ny bygning i gården bag den oprindelige hovedbygning


05032009 025Ved stiftelsesfesten i 2008 blev den nye tagetage på hovedbygningen indviet. Efter et år med stillads, håndværkere, larm og støv, kunne det nye bibliotek samt lokalerne til billedkunst og håndarbejde endelig tages i brug. Den nye tagetage blev støttet af Realdania.


014_1I 2012 fik skolen en ny skolegård med klatrestativ, rutsjebane, boldbur og andre redskaber, der inspirerer eleverne til leg og bevægelse i frikvartererne. Skolegården blev finansieret af AP Møller Fonden.

Den Danske Salmebog

Kongeligt privilegium

Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag har eneretten til at udgive Den Danske Salmebog. Overskuddet fra salget af salmebøger går ubeskåret til Det Kgl. Vajsenhus’ skolearbejde.

Køb

Den Danske Salmebog kan købes på www.salmebogen.dk.

Kontakt

Henvendelser vedr. Den Danske Salmebog kan ske via e-mail til: support@salmebogen.dk

Tekster og melodier

Her har du mulighed for at læse teksten og lytte til melodierne i Den Danske Salmebog: www.dendanskesalmebogonline.dk

Hvad siger tidligere elever om os?

Vi har spurgt en række tidligere elever om, hvad Det Kgl. Vajsenhus har betydet for dem.

 

Stærk til det væsentligeMorten

På Vajsenhuset fik jeg en boglig og tryg skolegang, hvor jeg lærte at læse, skrive og regne. Orden, dannelse, faglighed, nærhed, tillid og respekt var skolens kerne-dna. Kreativitet og musik var knap så vægtet, men der var da både musiktimer, skolekomedie, sangkor og lejrskole.

Klasselæreren er vigtig, især når man er barn af en enlig forsørger. Også dér var jeg heldig.

Alt i alt har jeg lært at læse bøger, skrive tekster, indgå i gruppearbejde og præsentere materiale. Det har jeg brugt både på HF, da jeg læste til lærer og siden igen, da jeg bevægede mig ind i journalistik.

Vajsenhuset var stærk til det væsentlige.

Morten Terf Andersen, dimitteret 1981


Social bevidsthed

Som voksen er det gået op for mig, hvor vigtigt det har været, at alle mine klassekammerater havde vilkår, der lignede mine med hensyn til familiemæssige og økonomiske forhold. På den måde var det aldrig noget, der kom i fokus, og jeg føler, at det har efterladt mig med en stærk social bevidsthed.

På Vajsenhuset følte jeg mig som en del af historien, både gennem de smukke og velholdte rammer og når man fx havde undervisning mellem vægmalerier af de Vestindiske Øer.

Baseret på mine 10 år på skolen vil jeg ikke tøve et øjeblik med at anbefale Det Kongelige Vajsenhus.

Maria Northved Elf-Lind, dimitteret 2002


Respekt og støtteLinnea

Da jeg gik i 3.klasse, kom min mor en dag hjem og spurgte, hvad jeg ville sige til, at vi flyttede to år til Grønland. Min eneste betingelse var, at jeg ville tilbage til Vajsenhuset, når vi kom hjem. Min mor fik af den daværende forstander løfte om, at jeg kunne komme tilbage til klassen. Min lærer sørgede for, at klassen og jeg holdt kontakten vedlige via breve og billeder, og jeg kom tilbage to år efter og gik på Vajsenhuset resten af min skoletid.

Den respekt for børns venskaber og støtte til familien er sidenhen blevet definerende for min egen måde at arbejde på som pædagog.

Linnea Larsen, dimitteret 1996


Elsker mit arbejdeMichael

Vajsenhuset har lagt grunden til mit arbejdsliv i dag. Sløjdlokalet, som dengang lå i kælderen, gjorde så stort et indtryk på mig, at jeg i dag arbejder i et tømrerfirma. Jeg blev uddannet til byggemontagetekniker. Lige siden har jeg arbejdet med træfaget og elsker mit arbejde.

Det har haft betydning for mig, at jeg gennem Vajsenhuset blev konfirmeret i Helligåndskirken. Mine to børn er blevet døbt der.

Michael Kortsch, dimitteret 2003

 


RollemodellerBetti

Det Kgl. Vajsenhus har givet mig ballast til – senere i livet – at kunne træffe sunde og gode valg for min fremtid uddannelsesmæssigt, men også i forhold til at leve et kompetent voksenliv.

Styrken til at gå efter målet skyldes en tillært selvdisciplin, som lærerne på Det Kgl. Vajsenhus har været rollemodeller for. Mit uddannelsesvalg som lærer har en klar sammenhæng med den spejling jeg har gjort i de voksne, jeg har mødt på skolen.

I dag befinder jeg mig i et job som uddannelsesvejleder, hvor jeg primært vejleder sårbare unge med at træffe vigtige valg, som – trods deres sparsomme ressourcer – får dem sikkert og trygt ud i voksenlivet.

Betti Damjanovska Berthou, dimitteret 1993


Det bedste, der er sket for migChristian

Da jeg startede på DKV i 5. klasse, blev jeg mødt med åbenhed fra både elever og lærere. Mit faglige niveau var, inden jeg startede på skolen, ikke særlig højt, men mine lærere troede på mig. Få måneder efter begyndte jeg at kunne mærke forbedringerne.

DKV er det bedste, der er sket for mig. Jeg stoppede på skolen med et højere fagligt niveau, end jeg havde troet var muligt fire år forinden. Derudover har jeg i bagagen en god skolegang, jeg altid vil huske.

I dag går jeg på gymnasiet, men jeg vil aldrig glemme mine fire år på DKV. Jeg har meget respekt for politikken og traditionerne på skolen. Jeg har ikke oplevet alvorlig mobning, og de problemer, der har været, blev der taget hånd om. Jeg havde brug for en ny start, og det gav DKV mig – og mere til.

Christian Skjold, dimitteret 2013


Det er en glæde at læreDaniel

I starten af min skolegang havde jeg ikke særlig meget lyst til at gå i skole, men da jeg skiftede til DKV, ændredes dette. Nu var det slut med at blive dårligt behandlet af mine klassekammerater, og uro i timerne var også et afsluttet kapitel.

Dette markante skift i min tilværelse har haft det resultat for mig, at jeg har indset, at det er en glæde at lære. Jeg går nu på mit drømmegymnasium, Sankt Annæ Gymnasium, hvis fokus bl.a. er musik. Min glæde ved musikken tog sin begyndelse i skolens orkester. Det, jeg lærte i orkesteret, var et springbræt til at søge ind i Tivoli-Garden, hvor jeg blev optaget.

Skolens lærere gør en kæmpeindsats for, at hver eneste elev kan nå deres individuelle mål og ambitioner. Dette er min historie et tydeligt eksempel på.

Daniel Grunkin, dimitteret 2013

 


Disciplin, værdier og unikke stunderCathrine

Jeg startede på Det Kongelige Vajsenhus i børnehaveklassen i 1993 og dimitterede fra 9. klasse i 2003. Jeg oplevede DKV som en disciplineret, traditionel og velfungerende skole med krav til den enkelte elev og med en tæt kontakt til hjemmet. Værdier som jeg tænker positivt tilbage på, og som jeg vil prioritere den dag mine egne børn skal i skole.

Efter DKV startede jeg i gymnasiet og har sidenhen gennemført en bachelor i biologi fra Københavns Universitet (2010) og en master-uddannelser i Immunologi fra Manchester Universitet i England (2012).

Disciplinen lærte mig, at det godt kan betale sig at lægge nogle kræfter i et stykke arbejde for at nå sine mål – også selvom man ikke er stillet over for de nemmeste præmisser i livet. Traditionerne på DKV såsom morgensang og kirkegang til højtider samlede elever og lærere om en unik stund. Det skabte nogle faste rammer, og selvom jeg den dag i dag ikke er kristen, så har det stadig givet mig et bredt kendskab til de danske salmer og til kirken, som jeg har kunnet bruge efterfølgende.

I dag arbejder jeg i forskningsbranchen på CHIP, Centre for Health and Infectious Disease Research., som udfører studier inden for infektionssygdomme med særligt fokus på HIV/AIDS. Det er min drøm!…

Cathrine Richnagel, dimitteret 2003


Faglighed og fællesskabPauline

Det er ikke let at begynde i en ny klasse, når man er 12 år. Gudskelov har Det Kgl. Vajsenhus nogle kompetente lærere, der bevidst vælger at investere tid til at få etableret en god klassedynamik. Jeg blev hurtigt en del af et fællesskab, hvor eleverne tog sig af hinanden. Det gode fællesskab gav tryghed, og dermed blev mine forudsætninger for at lære væsentligt forbedrede.

Fagligheden og fællesskabet er af højeste prioritet. Det har jeg taget med mig igennem min uddannelse, hvilket har gjort mig i stand til både at klare gymnasiet og at fortsætte videre til universitetet, hvor jeg nu læser kommunikation og performance design

Pauline Koffi Vandet, dimittetret 2010


Effektiv anti-mobbepolitikSebastian

Jeg kom til Vajsenhuset i syvende klasse på grund af mobning på min tidligere skole. Det betød rigtig meget for mig, at jeg fik en hjertelig velkomst af både ledelsen, lærerne og eleverne i min klasse. Nu kunne jeg fokusere på det faglige, og pludselig havde jeg lyst til at møde op hver dag, og jeg behøvede ikke at frygte mobning. Vajsenhuset har en anti-mobbe politik, som udføres med stor præcision. Al mobning, som måtte finde sted, bliver straks stoppet effektivt, hvilket gør atmosfæren tryg.

Jeg udviklede mig utroligt meget fagligt og socialt på de tre år, jeg gik på Vajsenhuset, og jeg kan med sikkerhed sige, at det var de bedste tre år af mit skoleliv.

Jeg er nu startet på gymnasiet, hvor jeg kan mærke, at det høje faglige niveau på Vajsenhuset har givet pote. Jeg kan følge aktivt med i timerne og føler, at jeg kan lære uden problemer. Vajsenhuset var lige det, jeg havde brug for. Alle, der vil lære noget i timerne, kan gøre det trygt på Det Kgl. Vajsenhus.

Sebastian Prehn, dimitteret 2013


Ikke bare et lærestedJasper

Når jeg tænker på min kære gamle skole, er der mange fantastiske minder, der popper frem! Ved sidste skoledag sagde jeg: Skolen har ikke bare været et kedeligt lærested, men mere som en ven. Et lærer-team, der sørgede for ’sine børn’. Vi elever blev taget med på cykeltur til Samsø, grill i Bøllemosen og vandretur på Bornholm – for ikke at snakke om de skønne forårskoncerter og kreative skolekomedier, hvor vi altid blev rystet sammen på ny!

Vi var et broget elevhold med hver vores bagage hjemmefra. Men skolen kunne rumme og tolerere det, og de mangfoldige problematikker styrkede kun mine sociale kompetencer. Der er sket meget siden, og i dag er jeg projektansat hos fremtidsforskerorganisationen Future Navigator og overvejer ingeniøruddannelsen IT og økonomi på DTU/CBS. Men i dag, 4 år senere, glæder jeg mig altid til mandagsmøderne – til at gense de lærere, der fulgte mig gennem ni år, og til de mange snakke om dengang…

Jasper Emil Strømgren, dimitteret 2010


En skole, der tager hånd om sine eleverRikke

Da jeg startede på Det Kgl. Vajsenhus i 7. Klasse, var det pga. skolens mobbepolitik, og fordi det virkede som en skole, der tog hånd om sine elever.

Det Kgl. Vajsenhus har betydet utrolig meget for mig. I løbet af min tid dér lærte jeg meget, både fagligt og socialt, og jeg har også lært at værdsætte mig selv. Nu går jeg på Niels Brock HHX IBB, og jeg er meget glad for alt det, som DKV har givet mig med. På Niels Brocks IBB-linje handler det ikke kun om det faglige, men også om at kunne kommunikere og det sociale.

Rikke Mariussen, dimitteret 2014


En god startMiriam

Jeg startede på Vajsenhuset i fjerde klasse. Jeg havde førhen boet i Tyskland, og dette var min første skole i Danmark. Jeg var et helt år yngre end mine klassekammerater, da man starter tidligere i skole i Tyskland end i Danmark.

Vajsenhuset var det perfekte sted for mig, da lærerne gav sig tid til at vejlede mig og give mig en god start i det danske skolesystem. Selvom jeg ikke gik på skolen fra 0. klasse af, så følte jeg alligevel, at jeg fik mulighed for at komme godt med. Inden længe var jeg på niveau med mine klassekammerater.

Jeg dimitterede fra 9. syd i juni 2013, og jeg var efterhånden meget ivrig efter at starte på gymnasiet. Derfor startede jeg også direkte efter sommerferien på Ørestad Gymnasium, hvor jeg nu går i 2.g på studieretningen Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B. Jeg kunne tænke mig at læse videre på bioteknologistudiet, og min drøm er at kunne forske inden for medicin eller genetik.

Miriam Stonall, dimitteret 2013

Helligaandskirken

Siden skolens grundlæggelse i 1727 har der været en særlig forbindelse til Helligaandskirken.

IMG_0035Helligaandskirken og Det Kgl. Vajsenhus har alle dage været knyttet til hinanden, og gennem årene er flere tusinde elever fra Det Kgl. Vajsenhus blevet konfirmeret i Helligaandskirken. I dag bliver elever i 8. klasse tilbudt konfirmationsforberedelse i Helligaandskirken, og Palmesøndag er der hvert år særlig konfirmation for elever fra Det Kgl. Vajsenhus.

Tre gange om året afholder Helligaandskirken særlige børnegudstjenester for Det Kgl. Vajsenhus: Vi indleder skoleåret med at gå i kirke, til jul er der julegudstjeneste, hvor 3. klasse laver krybbespil og til påske er der festlig gudstjeneste på sidste skoledag inden påskeferien. Her får vi besøg af et æsel, som ejeren påstår er en efterkommer af det æsel Jesus red på Palmesøndag…

I efteråret 2016 var 3. klasse på flere besøg i kirken. Det kom der bl.a. denne video ud af:

 

Læs om Helligaandskirken her.

Skolens ledelse

Skolens direktion har det overordnede ledelsesansvar, mens kuratellet fungerer som rådgiver for direktionen vedrørende skolens økonomiske forhold. Den daglige ledelse varetages af skolens forstander, der også er forlagschef for Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag.

Direktion og kuratel mødes 3-4 gange om året. På møderne deltager desuden forstanderen, afdelingslederne, lærernes tillidsmand og formanden for forældrerådet.

Medlemmerne af direktion og kuratel og forstanderen beskikkes af Hendes Majestæt Dronningen.

Medlemmer af direktion og kuratel

Kabinetssekretær for H.M. Dronningen, Henning Fode (formand)

Direktør Jeppe Christiansen (k)

Rektor Stefan Hermann

Adm. direktør Hanne Salomonsen (k)

Generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen

Biskop Peter Skov-Jakobsen

Advokat Anne Sofie Vilsbøll (k)

Forrige
Næste