Gå til indhold

Ved mistanke om mistrivsel

Hvis der opstår mistanke om, at en elev er i mistrivsel, er det vigtigt, at der reageres – hvad enten mistanken opstår hos forældre, lærere eller pædagoger.

Som forældre

  • Tal med jeres barn. Spørg ind til barnets udsagn og husk på, at jeres barns oplevelse af en situation sjældent kan stå helt alene.
  • Kontakt klasselærerne og fortæl om bekymringen.
  • Klasselærerne vender tilbage, når de har undersøgt sagen. Hvis der er hold i bekymringen, arbejdes videre efter nedenstående plan.

Som lærer eller pædagog

  • Læreren/pædagogen deler sin mistanke med klasselærerne.
  • Klasselærerne taler med eleven, vurderer situationen og orienterer forældrene.
  • Hvis det vurderes, at der er tale om mistrivsel afdækkes problemet med yderligere samtaler med elever, forældre og andre lærere. Afdelingslederen orienteres på teammødet. Det afgøres, om mistrivslen har rod i mobning* blandt eleverne.
  • Klasselærerne laver en situationsbestemt handlingsplan og orienterer forældrene, klassens øvrige lærere og ledelsen.
  • Hvis skolen vurderer, at der er tale om mobning* anvendes en fast skabelon for handlingsplan, og ledelsen inddrages altid i processen.
  • Klasselærerne iværksætter de planlagte tiltag og holder forældrene orienterede om processen.
  • Tiltagene evalueres og det vurderes, om trivslen er genoprettet eller der er behov for yderligere tiltag.

* Mobning er en systematisk og gentagende forfølgelse eller udelukkelse af en person i et fællesskab som personen er ”tvunget”  til at være en del af. Mobning kan både foregå i fysiske og i digitale fællesskaber.